Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022г резюме на анализ резултати 2022.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022г. Анализ положителни и отрицателни външни ефекти 2022.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесните и недървесни продукти 2023.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Разград годишно ползване за 2023г., община Разград.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Исперих годишно ползване за 2023г., община Исперих.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Завет годишно ползване за 2023г., община Завет.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Главиница годишно ползване за 2023г., община Главиница.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на обли дървени материали на юридически лица от временен склад ценоразпис-юридически лица_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад ценоразпис-дървени мат-ли от временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад до краен потребител ценоразпис-дървени мат-ли до краен потребител_cor.pdf
ДЛС Воден 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Voden-Iri-Hisar 2023.doc
ДЛС Воден 11.11.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3_cor.pdf
ДЛС Воден 10.10.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДЛС Воден 14.07.2022 Заповед спиране на дейността сеч, в отдел 59, подотдел ”ч” в землището на с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра Заповед №РД-05-123_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г. Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад ГВКС на територията на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” актуализиран ГВКС ДЛС Воден 2021 актуализиран.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на риска от природни бедствия Оценка на риска от природни бедствия_cor.pdf