Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на риска от природни бедствия Оценка на риска от природни бедствия_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесни и недървесни продукти_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Програма за мониторинг на неместни видове Програма за мониторинг на неместни видове_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Измерими показатели Измерими показатели .doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ориентировъчна карта на ДЛС Воден-Ири Хисар ориентировъчна карта Воден- Ири Хисар.jpg
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2021_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021г. анализ на положителни и отрицателни външни ефекти 2021_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздеийствието от ГСД 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020г. анализ на положителни и отрицателни ефекти 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Механизъм за въвличане на заинтересовани и засегнати страни в планирането и дейността механизъм за въвличане на заинтересовани страни_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация списък на заинтересованите страни , с които са проведени консултации списък заинтересовани страни.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Главиница Община Главиница - Стефан Караджа, Подлес, Осен_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Завет Община Завет- Острово, Веселец_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Исперих Община Исперих- Йонково, Старо Селище_cor.pdf