Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Voden-Iri-Hisar 2023.doc
ДЛС Воден 11.11.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3 от Наредбата ценоразпис за продажни цени на дървесина по чл.71, ал.1, т.3_cor.pdf
ДЛС Воден 10.10.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от Обект по чл.206 ЗГ ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206 ЗГ_cor.pdf
ДЛС Воден 14.07.2022 Заповед спиране на дейността сеч, в отдел 59, подотдел ”ч” в землището на с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра Заповед №РД-05-123_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г. Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на риска от природни бедствия Оценка на риска от природни бедствия_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесни и недървесни продукти_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Програма за мониторинг на неместни видове Програма за мониторинг на неместни видове_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Измерими показатели Измерими показатели .doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ориентировъчна карта на ДЛС Воден-Ири Хисар ориентировъчна карта Воден- Ири Хисар.jpg
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2021_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021г. анализ на положителни и отрицателни външни ефекти 2021_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни заинтересовани страни 2021 _cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздеийствието от ГСД 2020_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020г. анализ на положителни и отрицателни ефекти 2020_cor.pdf