Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък.с.М.Поровец-1_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Тодорово_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Подайва_cor.pdf
ДЛС Воден 07.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите списък-с.Подайва-1_cor.pdf
ДЛС Воден 06.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите Списък с.Малко Йонково 07 02 2023_000017_cor.pdf
ДЛС Воден 06.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите Списък с.Лудогорци 01 02 2023_000016_cor.pdf
ДЛС Воден 06.06.2023 Документ Списък на физически лица, желаещи да закупят дървесина по чл.111 от Закона за горите Списък с. Йонково 27 01 2023_000015_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности за 2023г. на ТП ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР Оценка на въздействието от горскостопанските дейности 2023 ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022г резюме на анализ резултати 2022.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2022г. Анализ положителни и отрицателни външни ефекти 2022.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесните и недървесни продукти 2023.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Разград годишно ползване за 2023г., община Разград.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Исперих годишно ползване за 2023г., община Исперих.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Завет годишно ползване за 2023г., община Завет.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Главиница годишно ползване за 2023г., община Главиница.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на обли дървени материали на юридически лица от временен склад ценоразпис-юридически лица_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад ценоразпис-дървени мат-ли от временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад до краен потребител ценоразпис-дървени мат-ли до краен потребител_cor.pdf