Служител отговарящ за изпълнение на заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на МЗм за ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“,

03 Jul
2023
Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, подават необходимите документи всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в сградата на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, с. Острово, общ. Завет, обл. Разград.

За информация всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа:

Отговорен служител - инж. Фатме Рефит - 0887576755
КОНТАКТИ

с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
тел. 0877248340
факс:
e-mail: voden@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч