Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00375/22072021/173834 - YO2KOZS
Дата/Час: 22.07.2021 17:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612986 / 2021-05-20 / 1115 / и
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул.Сливница 9
Пътува до:
Получател: Апти Фаик, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Овен, адрес: ул.9та 9
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Овен - ул.9та 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7086СВ
Километри: 0
Превозва се от: Демир Сали
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 13
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 13 бр. / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.9 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.9 м³
Всичко: 14 бр. / 6 пр.м³ / 6.5 м³